روزهای ...
کاش...
نگارش در تاريخ 89/12/12 توسط سحر...

جاکومتی مجسمه ساز معاصر که با دفرمه کردن و اغراق تحول بزرگ و جدیدی در هنر مجسمه سازی وارد کرد